Pruthvi Lakshya - Mrutyucha Mahasatya (Marathi) (Paperback)